అనువాదలహరి

ఏకేశ్వరత్వం… దారా షికోయ్, పెర్షియను

నువ్వెటుచూడదలుచుకుంటే అటు చూడు, అంతటా అతనే
దేముని ముఖం నీకెప్పుడూ ఎదురుగానే ఉంటుంది.
అతను కానిది నువ్వేదిచూసేవనుకున్నా అది కేవలం నీ ఊహ.
అతని కాని వస్తువుల ఉనికి ఎండమావి లాంటిది.
భగవంతుని ఉనికి అంతులేని సముద్రం లాంటిది.
మనుషులు ఆ నీటిమీది ప్రతిబింబాలూ, కెరటాలవంటివారు
అతనికంటే భిన్నంగా నన్ను నేను ఊహించుకోనప్పటికీ,   
నేను దేముణ్ణని మాత్రం అనుకోను.
నీటిబిందువుకి సముద్రంతో ఎటువంటి అనుబంధం ఉంటుందో
అది తప్ప, అంతకు మించి నా అనుబంధాన్ని తలపోయను .   
ఏ అణువునీ సూర్యుడినుండి వేరుచేసి చూడలేము.   
సముద్రంలోని ప్రతి నీటిబొట్టూ సముద్రంలోభాగమే
సత్యాన్ని ఏ పేరుపెట్టి మనం పిలవాలి?
ఉన్న పేర్లలో ప్రతీదీ దేమునికి చెందిందే.  
.
దారా షికో

చక్రవర్తి షాజహాన్ పెద్దకుమారుడు
20 మార్చి 1615 – 9 సెప్టెంబర్ 1659
పెర్షియను కవి, చిత్రకారుడు

 .

On Monotheism [tauhid]
.

Look where you can, All is He,
God’s face is ever face to face.

Whatever you behold except Him is the object of your fancy,
Things other than He have an existence like a mirage.
The existence of God is like a boundless ocean,

People are like forms and waves in its water.
Though I do not consider myself separate from Him,
Yet I do not consider myself God.
Whatever relation the drop bears with the ocean,
That I hold true in my belief, and nothing beyond.

We have not seen an atom separate from the Sun,
Every drop of water is the sea in itself.
With what name should one call the Truth?
Every name that exists is one of God’s names.

.

(From : the Diwan, also known as the Iksir-i ‘Azam.)

Translated from Persian.

.

Dara Shikoh, eldest son of  Emperor Shah Jahan

20 March 1615 – 9 September 1659

Persian

(Source: From: http://www.apnaorg.com/test/new/article_details.php?art_id=127)

 

 

.

 

 

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: