అనువాదలహరి

సంఘర్షణ … గెమాలియల్ బ్రాడ్ ఫోర్డ్, అమెరికను

నా జీవితం ప్రశాంతంగా ఉందని నీకనిపించవచ్చు
నా కయితే ఎక్కడాపొంతన కనిపించడంలేదు .
ఒకరోజులా రెండో రోజులేకుండా
ఎంత కొత్తగా ఉంటుందో అంత ఘాటుగా ఉంటుంది

ఎప్పుడూ ఏవో పిచ్చి ఆలోచనలు ముసురుతుంటాయి
నిప్పురవ్వల్లా ఇట్టే మెదడులో జ్వలిస్తూ
ఈ క్షణంలొ మెరవడం, మరుక్షణం మటుమాయమవడం
మూడో క్షణంలో మళ్ళీ ప్రత్యక్షమవడానికే.

అందమైన ఊహలు నన్ను ఉత్సాహపరుస్తుంటే
భయంకరమైన ఆలోచనలు మరోపక్క
తెలియకుండా కళ్ళముందు తారట్లాడుతుంటాయి
అప్పుడప్పుడు అవి నిద్రలోకూడా భయపెడుతుంటాయి.

రాత్రీ పగలూ నాలో నిరంతరం
దరిలేని సంఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంటుంది.
నా జీవితమా సుఖంగా ఉన్నది?
నువ్వేం మాటాడుతున్నావో నీకు తెలియడంలేదు .

.

గెమాలియల్ బ్రాడ్ ఫోర్డ్

October 9, 1863 – April 11, 1932

అమెరికను

 

.

The Riot

.

You may think my life is quiet.

I find it full of change,

An ever-varied diet,

As piquant as ’tis strange.

Wild thoughts are always flying,

Like sparks across my brain,

Now flashing out, now dying,

To kindle soon again.

Fine fancies set me thrilling,

And subtle monsters creep

Before my sight unwilling:

They even haunt my sleep.

One broad, perpetual riot

Enfolds me night and day.

You think my life is quiet?

You don’t know what you say.

.

Gamaliel Bradford

(October 9, 1863 – April 11, 1932)

American Poet

 

Poem Courtesy:

Anthology of Massachusetts Poets. 1922.

Ed. William Stanley Braithwaite, (1878–1962).

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: