అనువాదలహరి

Some are like that!… Nisiidhi, Telugu, Indian

 Some nights are such …

Dreams breaking off from the lids

Strain to listen the silent sounds

Running away from the eye…

Even some days are such…

Like the sorrows singed in the camp fires of the night

Breathing back to life through

the sounds sidling in the eyelids.

Oh, dear heart!

Perhaps we too are such…

Failing to unveil our treasures of fragrances

In the inhibiting diffidence of socializing

To remain unexpressed forever;

Like the senseless irrational reality

Searching for a meaning for the confusion

Behind the missing punctuation marks of a sentence.

.

Nisiidhi

Telugu

Indian

Nisiidhi hails from Hyderabad. She has done masters in computers  and working as a govt. teacher.  Her only passion is reading . Some of her poetry appeared in web magazines and Facebook.

.

కొన్నంతే

.

కొన్ని రాత్రుళ్ళంతే

రెప్పలు తెంచుకున్న కలలేవో

కంటికి దూరంగా పరిగెడుతున్న …

నిశ్శబ్ధాలను అదే పనిగా వింటూ

కొన్ని పగళ్ళూ అంతే

రాత్రి నెగళ్ళలో కాలిన విషాదాల్లా

కనురెప్పలలొ ఒదిగిదాక్కున్న

శబ్ధాలలో తిరిగి ఊపిరిపోసుకొంటూ

మరెప్పటికీ

నువ్వూ నేనూ కూడా బహుశ అంతేనేమో మనసూ ,

పరిమళపు మూటలు విప్పుకోలేని పరిచయపు

ముభావంలో మిగిలిపోయే అవ్యక్తాలుగా మిగిలి

విరామ చిహ్నాలు మర్చిపోయిన వాక్యంలో

పెనవేసుకుపోయిన కన్ ఫ్యూజన్ కో

అర్ధం వెతుక్కుంటున్న అభావపు

రీజన్లెస్ రియాలిటీగా

.

నిశీ !!

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: