అనువాదలహరి

నెపోలియన్… వాల్టర్ డి లా మేర్, ఇంగ్లీషు కవి

సైనికులారా! ఈ ప్రపంచం ఎవరు?

అది నేనే;

నిరంతరం కురిసే ఈ మంచూ,

ఈ ఉత్తరదిశ ఆకాశం;

సైనికులారా, మనందరం

అనుభవించే ఒంటరి తనం

అంతా నేనే!

.

వాల్టర్ డి లా మేర్

25 April 1873 – 22 June 1956

ఇంగ్లీషు కవి

 

 

.

Napoleon

.

‘What is the world, O soldiers?

       It is I:

I, this incessant snow,

   This northern sky;

Soldiers, this solitude

   Through which we go

       Is I.’

.

Walter de la Mare

25 April 1873 – 22 June 1956

English Poet, Short Story Writer

 

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/1999/11/napoleon-walter-de-la-mare.html

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: