అనువాదలహరి

Despondence… Usharani, Telugu, Indian

Some vague fears rake up flares to torment the heart,

Wrench and reduce you to a heap of ashes.

You long for the caressing touch of either memories or dear ones,

And would be eager to resist the arresting angst.

Strangely, they too get incinerated and transform into you.

And you ultimately remain…

A purple glow of doleful despondence.  

.

Usharani K

Telugu

Indian

Usharani Dec

Image Courtesy: Usharani

Usharani lives in US and is a blogger since 2008 running her blog:  ” http://maruvam.blogspot.com/”

.

నిర్వేదం

.

ఏవేవో దిగుళ్ళ నెగళ్ళు సెగలు రేపి ఎదని కాల్చుతూ ఉంటాయి,

మెలిపెట్టి బూడిద రాసిగా మారుస్తుంటాయి

జ్ఞాపకాలవో ఆత్మీయులవో స్పర్శ తెచ్చి అద్దుకోవాలని,

ఆవేదనని అడ్డుకోవాలని ఆత్రుత పడతావు

చిత్రంగా అవీ కాలిపోతాయి,నీ రూపుగా మారిపోతాయి,

చివరికి ఒక ఊదా మెరుపు నిర్వేదం గా మిగిలిపోతావు…

.

ఉషారాణి
తెలుగు
భారతీయ కవయిత్రి

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: