అనువాదలహరి

Transcreation… Dirghasi Vijaya Bhaskar, Telugu, Indian

.

Had there been no tempests

How disdainful the ocean been looked at?

Had it ceased violent quaking

How mortifyingly the earth been looked down?

Had there be no thunders

How meanly the clouds been scoffed at?

Hadn’t he been a master of arts

What a midget the man been seen?

For the creativity of God

Man’s ingenuity stands as

But a metaphor.

For the ephemeral humanity

It’s the theater

That confers a touch of divinity!

.

Dr. D. Vijaya Bhaskar

Telugu

Indian

Dr. D. Vijaya Kumar.

అనుసృజన

.

తుఫానే లేకపోటే

సముద్రమెంత చులకన?

కంపించడం మరిచిపోతే

భూమి ఎంత లోకువ?

గర్జించడమేరాకపోతే

మేఘాలకెంత పలచన?

కళారూపాలే సాధించకపోతే

మనిషి ఎంత కురచన?

దేవుని సృజనకు

మానవ అనుసృజన

రూపకమే!

అనిత్యమానవత్వానికి

దివ్యత్వాన్ని రంగరించేది

రంగస్థలమే!

.

డా. దీర్ఘాశి విజయ భాస్కర్

తెలుగు,

భారతీయ కవి, నాటక కర్త

తెలుగు

భారతీయ కవి

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: