అనువాదలహరి

శరణు… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

తలపండిన నా  వయసు ఓటమిలో
శృతితప్పుతున్న నా నాడి సవ్వడులలో
బిగిసిన నా పిడికిలి సందుల్లోంచి జారుతూ
ఇసుకరేణువులైపోయిన నా ఆశలతో
నా నేరాల బానిసత్వంలో ఇంకా
నేను పాడగలిగితే, నేను స్వేచ్ఛాజివినే!

ఎందుకంటే, నా పాటతో, నా మనసుకి
ఒక ఆశ్రయాన్ని కల్పించగలను…
నగిషీమాటల మందిరం నిర్మించగలను …
అదే నాకు క్షణికమైన కైవల్యం.
.
సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

 

 

Refuge

.

From my spirit’s gray defeat
From my pulse’s flagging beat,
From my hopes that turned to sand,
Sifting through my close-clenched hand,
from my own fault’s slavery,
If I can sing, I still am free.

For with my singing, I can make
a refuge for my spirit’s sake,
A house of shining words, to be
my fragile immortality.

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Poetess

 

%d bloggers like this: