అనువాదలహరి

అకాల మృత్యువు… హార్ట్ లీ కోలరిడ్జ్, ఇంగ్లీషు కవి

ఆమె వేకువ తుషారంలా హరించిపోయింది
సూర్యుడు ఇంకా పైకి ఎగబ్రాకక ముందే;
ఆమె జీవించింది ఎంత స్వల్పసమయమంటే,
నిట్టూర్పు అంటే అర్థం ఏమిటో ఆమెకి తెలీదు.

గులాబి చుట్టూ దాని సువాసన వ్యాపించినట్టు
ఆమె చుట్టూ ప్రేమ తేలియాడింది.
గుట్టుచప్పుడుకాకుండా, మృత్యువు సమీపిస్తోందన్న
స్పృహ, భయంలేకుండా,ఆమె పెరిగింది.

ప్రేమే ఆమె సంరక్షకురాలిక్కడ
కానీ, ప్రేమే మృత్యువుముందు తలవాల్చింది
ప్రేమకి దయ కలిగినప్పుడు భయం దేనికి,
కానీ, మృత్యువు అంత దయతో ఉంటుందా?
.
హార్ట్ లీ కోలరిడ్జ్ ‘

19 September 1796 – 6 January 1849
ఇంగ్లీషు కవి

Early Death

.

She pass’d away like morning dew

Before the sun was high;

So brief her time, she scarcely knew

The meaning of a sigh.

As round the rose its soft perfume,

Sweet love around her floated;

Admired she grew—while mortal doom

Crept on, unfear’d, unnoted.

Love was her guardian Angel here,

But Love to Death resign’d her;

Tho’ Love was kind, why should we fear

But holy Death is kinder?

.

Hartley Coleridge.

19 September 1796 – 6 January 1849

English Poet

1796–1849

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed: Arthur Quiller-Couch, 1919.

%d bloggers like this: