అనువాదలహరి

బాల-వధువు … ఊడ్గరూ నూనుక్కల్, ఆస్ట్రేలియను ఆదివాసీ కవయిత్రి

వాళ్ళు నన్నో ముసలాడికి ఇచ్చేరు.
ఏ ఆనందమూ లేని పండు ముసలి.
బ్రహ్మముడి నవ్వునుండి బొమముడిలోకి.
అతని గుడిశలో
నా బాల్యం సమాధి,
కన్నీరు ఆగకుండా ప్రవహిస్తోంది
నేను కోరుకున్నది ప్రేమ
నా ఈడువాడే జోడు కావాలని.
చామనచాయతో నవ్వుతూ తుళ్ళే
దున్వా నన్ను ఇష్టపడ్డాడు.
ఓహ్! నన్ను గుంజకి కట్టిపడేస్తున్న పాత ఆచారాలు.
అయ్యో! నాకోసం ఎదురుచూస్తున్న భవిష్యత్తు!
దుఃఖం నన్ను చుట్టుముడుతోంది.
కన్నీళ్ళు జలజలా రాలుతున్నాయి.
ఆ బుల్లి పిట్టలు ఎంతహాయిగా ఉన్నాయో
గూడుకట్టుకుని రమిస్తూ.
వాటి  కువకువలకేరింతలలో
ఏ బాధ అయినా సమసిపోయేలా.
కానీ ఈ ముదుసలి గుడిసే
ఇక నా జీవిత సర్వస్వం
మిగిలింది ఎప్పుడూ ఆశల్లో విహరించడమే
ఊహల్లో దున్వాను తలుచుకోవడమే,
ఇలా కన్నీళ్ళు కార్చడమే.

ఊడ్గరూ నూనుక్కల్ (కేత్ వాకర్ )

3rd November 1920 – 16th September 1993

ఆస్ట్రేలియను ఆదివాసీ కవయిత్రి.

.

OODGEROO NUNUCCAL Australian Aboriginal Poetess Photo Courtesy: http://www.aiatsis.gov.au/collections/exhibitions/iaaw/women.html
OODGEROO NUNUCCAL
Australian Aboriginal Poetess
Photo Courtesy: http://www.aiatsis.gov.au/collections/exhibitions/iaaw/women.html

.

The Child Wife

They gave me to an old man,
Joyless and old,
Life’s smile to frown.
Inside his gunya
My childhood over,
And the tears fall down.

It was love I longed for,
Young love like mine,
It was Dunwa wanted me,
The gay and brown.
Oh, old laws that tether me!
Oh, long years awaiting me!
And the grief comes over me,
And the tears fall down.
Happy the small birds
Mating and nesting,
Shrilling their gladness
No grief may drown.
But an old man’s gunya
Is my life for ever,
And I think for ever,
And I think of Dunwa,
And the tears fall down.

.

Oodgeroo Noonuccal (AKA  Kath Walker)

3rd November 1920- 16th September 1993

Australian Aboriginal Poet.

Poem Courtesy: Srinivas Vasudev (https://www.facebook.com/adarinandu?fref=nf)

%d bloggers like this: