అనువాదలహరి

నేనొక గులాబి రెమ్మని వంచేను… థామస్ బ్రౌన్, ఇంగ్లీషు కవి

వాసనచూద్దామని, నా వైపుకి

ఒక లేత గులాబి రెమ్మని వంచేను.

నేను అంతగా వంచినా,

బాగానే, విరిగిపోకుండా నిలదొక్కుకుంది.

కానీ,  దాన్ని వెనక్కి వదిలెయ్యగానే

ఆ నాజూకు కొమ్మ

ఎంత హేలగా, ఎంత తూగుతో

యథాస్థితికి వచ్చిందంటే…

చెప్పడం కష్టం.

నాకు అనిర్వచనీయ ఆనందాన్నిచ్చింది.

నాకు తెలుసు… మీకేమైనా సందేహమా?

వెనుతిరిగి చూస్తే…దానిగురించే గుసగుసలుపోడం విన్నాను.

.
థామస్ ఎడ్వర్డ్ బ్రౌన్

మే 5, 1830- 29 అక్టోబరు 1897

ఇంగ్లీషు కవి

.

.

I Bended Unto Me a Bough of May

 

I bended unto me a bough of May,

That I might see and smell:

It bore it in a sort of way,

It bore it very well.

But, when I let it backward sway,

Then it were hard to tell

With what a toss, with what a swing,

The dainty thing

Resumed its proper level,

And sent me to the devil.

I know it did–you doubt it?

I turned, and saw them whispering about it.

.

Tom Brown

5 May 1830 – 29 October 1897

English Poet

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2000/08/i-bended-unto-me-bough-of-may-tom-brown.html

%d bloggers like this: