అనువాదలహరి

పగవాడు కలగంటున్నాడు… నార్మన్ హెచ్ రసెల్, అమెరికను కవి

 ఎప్పుడైతే నా పగవాడు నిద్రపోతున్నాడని చూశానో

వాడికి ఎదురుగా నిశ్చలంగా నిలబడ్డాను

రాత్రిపూట గుడ్లగూబలా

చేపకోసం ఎదురుచూస్తున్న కొంగలా.

ఒక్క వేటు వెయ్యడానికి కత్తి ఎత్తేను.

అప్పుడు గమనించాను శత్రువు కలగనడం

అతని పెదాలమీద చిన్న దరహాసం మెరిసింది

అతని కాళ్లు వణికేయి

అతను నిద్రలో ఏవో చప్పుళ్ళు చేసేడు

అతని మనసులో ఆనందకరమైన కలే మెదిలుంటుంది.

నాకు ఒక్కడికే ఇది గుర్తుంటుంది.

మిగతావాళ్ళకి అందరికీ

నా శత్రువు గుర్రాన్ని చూపిస్తాను

ఎవరికీ ఈ విషయం చెప్పను

నా వైరిని అతని కలకి వదిలేసాను.

.

నార్మన్ హెచ్ రసెల్

 Nov 3, 1921 – 14th May 2011

అమెరికను కవి

 

Russel_Norman

My Enemy was Dreaming

.

When I found my enemy sleeping

I stood over him and as still

as the owl at night

as the heron waiting fish

I raised  my knife to kill him

then I saw my enemy was dreaming

his mouth made a little smile

his legs trembled

he made small sleep sounds

a happy dream was in his mind

only I  will have this memory

I will show the others

only the horse of my enemy

I  will not tells the others

I left my enemy dreaming his dream.

.

Norman  H Russel

Nov 3, 1921 – 14th May 2011

American Poet

Bio and photo Courtesy:

http://poetredshuttleworth.blogspot.in/2011/10/norman-h-russell.html?showComment=1415718016250#c6480971423648122405

 

%d bloggers like this: