అనువాదలహరి

క్రమశిక్షణ లేమి… కింగ్ క్రిమ్సన్, బ్రిటిష్ రాక్ బాండ్

నాకు మాత్రం ఇది గుర్తుంది.

దానితో గంటలు గంటలు దొర్లిపోయేవి

దానిమీద వ్యామోహం తగ్గే వేళకి,

నేను ఎంతగా అందులో లీనమయ్యేనంటే

మరొకటి చెయ్యడానికి పాలుపోలేదు. 

కొన్ని రోజులపాటు అలాగే కొనసాగేను

దానితో దాగుడుమూతలాడుతూ…

అంటే, రోజల్లా అటుచూడడం మానేసి

తర్వాత అటుచూడడం అన్నమాట

దానిమీద ఇంకా ఇష్టం మిగిలుందో లేదో చూడ్డానికి.

చిత్రం! నాకు ఇంకా ఇష్టం మిగిలే ఉంది.

.

కింగ్ క్రిమ్సన్ రాక్ బాండ్

ఇంగ్లండు

 

 King Crimson, 2003, L–R Trey Gunn,

Adrian Belew, and Robert Fripp

(Pat Mastelotto hidden)

Image Courtesy: Wikipedia

.

Indiscipline

.

I do remember one thing.

It took hours and hours,

But by the time I was done with it,

I was so involved,

I didn’t know what to think.

I carried it around with me for days and days,

Playing little games,

Like not looking at it for a whole day,

And then looking at it,

To see if I still liked it.

I did!

.

King Crimson Rock Band

(Robert Fripp, Adrian Belew, Bill Bruford and Tony Levin)

British

Lyric Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/search/label/Poet%3A%20King%20Crimson

%d bloggers like this: