అనువాదలహరి

XXVI … ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఇల్లు పూర్తయేదాకా

దాని ప్రాపులు అండగా ఉంటాయి,

తర్వాత వాటిని తొలగిస్తారు…

నిటారుగా, సమర్థవంతమై  ఇల్లు 

పునాదులపై తనంతతాను నిలబడుతుంది;

బరమానీ, వండ్రంగినీ

గుర్తుచేసుకోవడం మరచి.

సంపూర్ణమైన జీవితానికి

అటువంటి సింహావలోకనం అవసరం.

బల్లచెక్కా, మేకుల గతం

తాపీగా తయారవడం, ఆధారాలు కూలిపోవడం…

అవి ఆత్మగా స్థిరపరుస్తాయి.

.

ఎమిలీ డికిన్సన్

December 10, 1830 – May 15, 1886

అమెరికను కవయిత్రి 

 Emily Dickinson

 

.

XXVI

.

The props assist the house

Until the house is built,

And then the props withdraw–

And adequate, erect,

The house supports itself;

Ceasing to recollect

The auger and the carpenter.

Just such a retrospect

Hath the perfected life,

A past of plank and nail,

And slowness,–then the scaffolds drop–

Affirming it a soul.

.

Emily Dickinson

December 10, 1830 – May 15, 1886

American Poet

Poem Courtesy:

http://digital.library.upenn.edu/women/dickinson/hound/hound.html#XXVI

 

%d bloggers like this: