అనువాదలహరి

మృదుల కంఠస్వరాలు మరుగైనపుడు… షెల్లీ, ఇంగ్లీషు కవి

మృదుల కంఠస్వరాలు మరుగైనపుడు

సంగీతం, జ్ఞాపకాలలో నినదిస్తుంది.

కమ్మని పూవులు వాడిపోయినా,

వాటి నెత్తావి, మేల్కొలిపిన ఇంద్రియంలో పదిలం.

గులాబి రేకులు, గులాబి రాలిపోయినా,

ప్రియుల సమాధులపై పోగుబడతాయి.

అలాగే నువ్వు లేకున్నా, నీ గూర్చిన ఆలోచనలూను;

ప్రేమ ఎప్పుడూ నివురుగప్పి ఉంటుంది.  

.

షెల్లీ

4 August 1792 – 8 July 1822

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

Music, when Soft Voices die

.

Music, when soft voices die,

Vibrates in the memory;

Odours, when sweet violets sicken, 

Live within the sense they quicken.  

 

Rose leaves, when the rose is dead,          

Are heap’d for the beloved’s bed;    

And so thy thoughts, when thou art gone,

Love itself shall slumber on.

.

Percy Bysshe Shelley.

1792–1822

English Poet

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed. Arthur Quiller-Couch, 1919.

 

%d bloggers like this: