అనువాదలహరి

తన మృతిపై … వాల్టర్ సావేజ్ లాండర్, ఇంగ్లీషు కవి

 మృత్యువు నామీద నిలబడింది, వంగి, తలవాల్చి

నా చెవిలో ఏదో గుసగుసలాడుతోంది;

ఆ వింతభాష నాకు అర్థం కాలేదు గాని,

తెలిసిందల్లా, ఇకపై భయపడనవసరం లేదని.

.

వాల్టర్ సావేజ్ లాండర్

30 జనవరి- 1775 – 17 సెప్టెంబరు 1864

ఇంగ్లీషు కవి

On His Own Death

.

Death stands above me, whispering low   

I know not what into my ear: 

Of his strange language all I know   

Is, there is not a word of fear.

.

Walter Savage Landor

(30 January 1775 – 17 September 1864)

English Poet

%d bloggers like this: