అనువాదలహరి

బాంబు వ్యాసం … యెహుదా అమిఖాయ్, ఇజ్రేలీ కవి

ఆ బాంబు వ్యాసం ముఫై సెంటిమీటర్లు,

నలుగురు చనిపోయి, పదకొండుగురు గాయపడేలా

దాని ప్రభావం కనిపించింది 7 మీటర్ల వ్యాసంలో.

వాళ్ళ చుట్టూ … ఇంకా పెద్ద కాల వృత్తంలో

బాధావృతమై రెండు ఆసుపత్రులు చెల్లాచెదరైపోయాయి

ఒక శ్మశానం కూడా. కాని పాపం నగరంలో

ఖననం చెయ్యబడ్డ యువతి వచ్చిన

వందకిలోమీటర్లు పైబడిన దూరమూ కలుపుకుంటే

ఆ వృత్తం ఇంకా పెద్దదవుతుంది. 

సముద్రాల్ని దాటి ఎక్కడో దూర దేశపు తీరాల్లో

ఆమెకోశం శోకిస్తున్న ఒంటరి మనిషి  దుఃఖం

ఈ ప్రపంచమంతటినీ ఒక వృత్తంలో చుడుతోంది.

భగవంతుని పాదాలసన్నిధిని చేరి, ఇంకా వ్యాపించే

అనాధల ఆక్రందనలగురించి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు.

అవికూడా కలిపితే ఆ వృత్తానికి అంతుగాని

ఏ దేముడి ఆచూకీగాని … ఉండదు.

.

యెహుదా అమిఖాయ్

3 May 1924 – 22 September 2000

ఇజ్రేలీ కవి.

.

The Diameter of the Bomb

.

The diameter of the bomb was thirty centimeters

and the diameter of its effective range about seven meters,

with four dead and eleven wounded.

And around these, in a larger circle

of pain and time, two hospitals are scattered

and one graveyard. But the young woman

who was buried in the city she came from,

at a distance of more than a hundred kilometers,

enlarges the circle considerably,

and the solitary man mourning her death

at the distant shores of a country far across the sea

includes the entire world in the circle.

And I won’t even mention the crying of orphans

that reaches up to the throne of God and

beyond, making

a circle with no end and no God.

.

Yehuda Amichai

3 May 1924 – 22 September 2000

Israeli Poet

%d bloggers like this: