అనువాదలహరి

చివరి కవితలు… 12…. ఏ ఇ హౌజ్మన్, ఇంగ్లీషు కవి

దూరంగా పొద్దు కళ్ళు నులుపుకుంటోంది:

సూర్యుడు ఉదయించేడు, నేనూ లేవాలి,

కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని, బట్టలేసుకుని, తిని, తాగి,

ప్రపంచాన్ని పరిశీలించి, మాటాడి, ఆలోచించి,

పనిచేసి… ఇవన్నీ ఎందుకుచేస్తున్నానో దేముడికెరుక. 

ఓహ్! ఎన్నిసార్లు స్నానంచేసి, బట్టలేసుకోలేదు!

ఇంత శ్రమపడినందుకూ ఫలితం ఏమైనా ఉందా?

హాయిగా పక్కమీద పడుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటాను:

పది వేలసార్లు నా శక్తివంచనలేకుండా పనిచేశాను

తిరిగి ప్రతీదీ మరోసారి చెయ్యడానికే.

.

ఏ ఇ హౌజ్మన్

26 March 1859 – 30 April 1936

ఇంగ్లీషు కవి

 

 AE Housman

.

Last Poems: XI

 .

Yonder see the morning blink:

   The sun is up, and up must I,

To wash and dress and eat and drink

And look at things and talk and think

   And work, and God knows why.

 

Oh often have I washed and dressed

   And what’s to show for all my pain?

Let me lie abed and rest:

Ten thousand times I’ve done my best

   And all’s to do again.

.

 

A E Housman

26 March 1859 – 30 April 1936

English Poet

Poem Courtesy:

wonderingminstrels.blogspot.in/2000/09/last-poems-xi-e-housman.html

%d bloggers like this: