అనువాదలహరి

కానుకలు… జేమ్స్ థామ్సన్, స్కాటిష్ కవి

మనిషికి అతను స్వారీ చెయ్యగల గుర్రాన్నీ

నడపగల ఓడనీ ఇవ్వు;

అతని హోదా, సంపదా, శక్తీ, ఆరోగ్యం

నేలమీదగాని, నీటిమీదగాని చెడవు.

 

మనిషికి అతను తాగగలిగిన చుట్టా

అతను చదవగలిగిన పుస్తకమూ ఇవ్వు;

అతని ఇంట్లో ఏమీ లేకపోవచ్చు గాక,

కానీ ప్రశాంతతతో కూడిన ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.  

 

మనిషికి తను ప్రేమించగలిగిన స్త్రీని ఇవ్వు,

ప్రియతమా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు,

అతని హృదయం అదృష్టంతో ఉరకలేస్తుంది

ఇంట్లోనూ, నేలమీదా, నీటిమీదా.

.

జేమ్స్ థామ్సన్

 

స్కాటిష్ కవి

 

 

.

.

 

James Thomson Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A_Voice_from_the_Nile,_and_Other_Poems,_frontispiece.png
James Thomson
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A_Voice_from_the_Nile,_and_Other_Poems,_frontispiece.png

.

Gifts

 

Give a man a horse he can ride,

Give a man a boat he can sail;

And his rank and wealth, his strength and health,

On sea nor shore shall fail.

 

Give a man a pipe he can smoke,

Give a man a book he can read:

And his home is bright with a calm delight,

Though the room be poor indeed.

 

Give a man a girl he can love,

As I, O my love, love thee;

And his heart is great with the pulse of Fate,

At home, on land, on sea.

 

.

James Thomson.  (pseudonym Bysshe Vanolis, or B.V. )

Nov. 23, 1834 – June 3, 1882

Scottish Poet

 

 

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

 

Ed: Arthur Quiller-Couch, 1919.

http://www.bartleby.com/101/798.html

%d bloggers like this: