అనువాదలహరి

… From being Repressed and vanquished… Mercy Margaret , Telugu, Indian

Yester night

I overheard the distressing calls of the wind.

 

Spanning their hands,

When Trees tried to repress the air

Making fetters of their branches and leaves

I heard

The Wind cry in distress

For liberty.

 

With unrestrained rage and anger

When trees overpowered it

I heard the distressing calls of the wind

Breathing its last fighting

To wriggle out of the throes in search of freedom.

 

And lo! When I watched first thing in the morning

There lay strewn ruins evenly

With the heckling leaves perforated

And the new-born flowers biting the dirt.

Even though the rain rolled over them

The trees were standing tall and firm

Rejoicing in cryptic smiles.

 

Yet,

The wind

Like a vanquished soldier in the war

Was lying in state subdued amidst trees

With fond hopes for a future victory.

 

Somehow,

The tamed wind

Lying at the feet of the trees

Seemed the psalm of my ancestors

Waiting for liberty.

.

Mercy Margaret

Telugu

Indian

.

Image Courtesy:  B Mercy Margaret
Image Courtesy:
B Mercy Margaret

.

అణచివేయబడ్డానికి జయించబడ్డానికి మధ్య

.

నిన్నటి రాత్రి

గాలి చేసిన ఆర్తనాదాలు విన్నాను

తనని తాను విముక్తి చేసుకోడానికి

చేతులని వ్యాప్తి చేసి

శాఖలు ఇంకా ఆకులు వెళ్ళనివ్వకుండా

చెట్లు వేసిన సంకెళ్ళను విడగొట్టుకోవడానికి

నిన్నటి రాత్రి

స్వేచ్చకోసం

గాలి చేసిన ఆర్తనాదాలు విన్నాను

ఆపుకోలేని ఆగ్రహావేశాలతో

కాళ్లు చేతులు దేహం మొత్తం ఆక్రమింపబడ్డ

ఆ వృక్షపు అధికార బలప్రయోగం నుండి

విమోచింపబడడానికి

స్వేఛ్చాపోరాటం చేసి ప్రాణాలొదిలిన

గాలి చేసిన ఆర్తనాదాలు విన్నాను.

ఈ ఉదయం కళ్ళు తెరిచి చూద్దును కదా

చెల్లాచెదురుగా పడిఉన్న శిథిలాలు

గేలిగా నవ్విన ఆకులపై కన్నాలు పడి

కొత్తగా జన్మించినపూలు అప్పుడే నేలరాలి

వర్షంతో తొక్కించబడినా

చెట్లు కదలకుండా స్థిరంగా నిల్చుని

సైగలతో నవ్వుకుంటున్నాయి

కాని

గాలి మాత్రం

యుద్ధంలో పరాజయం పొందిన సైనికుడిలా

అణచివేయబడి అక్కడే చెట్ల మధ్య

ఏదో ఒకరోజు తప్పక జయిస్తానని ఎదురుచూస్తున్నట్టుంది

ఎందుకో ఆ గాలి

స్వేచ్చకోసం

నా పూర్వికులు చేసిన ప్రార్ధనై

అక్కడ చెట్టు మూలాల్లో ఇంకా విడుదలకోసం

ఎదురుచూస్తున్నట్టుంది

.

మెర్సీ మార్గరెట్

తెలుగు 

 

%d bloggers like this: