అనువాదలహరి

నిష్పాక్షికత … లావోజి, చీనీ కవి

అర్థంచేసుకున్నవాడు ఉపదేశాలివ్వడు;

ఉపదేశాలిచ్చేవాడు అర్థం చేసుకోలేడు.

 

నీ తీర్పులు, అభిప్రాయాలూ పక్కనబెట్టు;

నీ వివేచనకి కళ్ళెం వేసి,

నీ లక్ష్యాన్ని సులభంచేసుకో,

ప్రపంచాన్ని ఆమోదించు.

 

స్నేహం, శత్రుత్వం

లాభం నష్టం

కీర్తి, అపకీర్తి

నిన్ను ఏమాత్రం తాకవు.

ప్రపంచం నిన్ను అంగీకరిస్తుంది.

.

లావోజి

చీనీ కవి

తావో తే చింగ్ ( లావోజీ అనే నామాంతరం గల) క్రీ. పూ. 4 శతాబ్దపు సంకలనం నుండి.

.

VERSE 56 Impartiality.

.

Who understands does not preach;

Who preaches does not understand.

Reserve your judgments and words;

Smooth differences and forgive disagreements;

Dull your wit and simplify your purpose;

Accept the world.

Then,

Friendship and enmity,

Profit and loss,

Honour and disgrace,

will not affect you;

The world will accept you.

.

Laozi

from:

Tao Te Ching (Chinese Classic Text) 4th Century BC.

%d bloggers like this: