అనువాదలహరి

ప్రతి ఊరూ స్వంత ఊరే… తమిళ కవిత

ప్రతి ఊరూ స్వంత ఊరే

ప్రతి వ్యక్తి నాకు చుట్టమే.

మంచీ చెడూ

ఇవతలివాళ్ళ వల్ల కలగవు.

బాధా, నివారణా

వాటంతట అవే కలుగుతాయి.

చావు మనకి కొత్తకాదు.

‘జీవితం తీయన’ అని

పెద్దగా పండగ చేసుకోము.

అలాగే, కోపం వచ్చిందని

అది చేదని నిందించము.

మన జీవితాలు ఎంత ప్రియమైనవైనప్పటికీ

వాటి మార్గాన్ని అవి అనుసరిస్తాయి,

మెరుపులు ఛేదించిన ఆకాశం నుండి

కుంభవృష్టిగా కురిసిన వర్షానికి

వడిగా పారుతున్న మహానదుల్లో

మధ్యమధ్య తగిలే రాళ్ళకి కొట్టుకుని

దిశలు మర్చుకునే  బల్లకట్లలా.

మనకి ఈ విషయం

దార్శనికుల

ముందుచూపు వల్ల తెలిసింది.

అందువల్ల

గొప్ప విషయాలకి ఆశ్చర్యపోయేదీ లేదు

చిన్నవాటిని మనం అనాదరణాచేసేదీ లేదు

.

(క్రీస్తు పూర్వము 2వ శతాబ్దపు ‘పురనానూరు’  తమిళ సంకలనం లోని ఈ Song of Kaniyan Punkunran  కవిత శ్రీ AK రామానుజం అనువదించినది. )

Every Town a Home Town

.

Every town our home town,

Every man a kinsman.

Good and evil do not come from others.

Pain and relief of pain come of themselves.

Dying is nothing new.

We do not rejoice that

life is sweet

nor in anger

call it bitter.

Our lives,

however dear,

follow their own course,

                     rafts drifting

                     in the rapids of a great river

                     sounding and dashing over the rocks

                    after a downpour

                    from skies slashed by lightnings

we know this

from the vision

of men who see.

So,

we are not amazed by the great,

and we do not scorn the little.

.

Tamil Poem

 

This song of  Kaniyan Punkunran is a translation of Sri AK Ramanujam from “Pura Naanuru”  a collection of 400 Tamil poems from 2nd century BC.

%d bloggers like this: