అనువాదలహరి

సీగల్స్… ఇ. జె. ప్రాట్, కెనేడియన్ కవి

అవి ఎగిరిన ఒక క్షణకాలాన్ని

వర్ణించడానికి భాషలో ఉపమానాలు లేవు…

వెండి, స్ఫటికం, దంతం…

ఇవన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. నీలి ఆకసం మీద చెక్కబడిన

ఆ దృశ్యం నిరుపమానమైనది, ఎందుకంటే,

వాటి ఎత్తూ, ఆ రెక్కల వైశాల్యమూ,

నీలాకాశపువంపులో చుక్కల తీరాలని ధిక్కరిస్తుంది,

లేదా, ఉపమానంగా మంచు చిన్నబోతుంది.

ఇప్పుడు ఒకదాని  వెనక ఒకటి

పచ్చని చెట్ల కొమ్మలమీద వాలుతూ

లేక వాటి రెక్కల అంచున సూర్యుడి సప్తవర్ణాలు పట్టి

ఒక్కసారిగా వెయ్యి రెక్కలు విచ్చుకుంటున్నాయి.

ప్రపంచంలో ఎక్కడా

బురదలోంచి పుట్టిన ఏ పద్మాలూ

ఈ సహజ సాగరపుష్పాల్లా విచ్చుకో లేవు

.

ఇ. జె. ప్రాట్

February 4, 1882 – April 26, 1964

కెనేడియన్ కవి.

.

EJ Pratt

Canadian Poet

.

Listen the poem in poet’s voice   here

.

Sea-Gulls

.

For one carved instant as they flew,

The language had no simile –

Silver, crystal, ivory

Were tarnished. Etched upon the horizon blue,

The frieze must go unchallenged, for the lift

And carriage of the wings would stain the drift

Of stars against a tropic indigo

Or dull the parable of snow.

 

Now settling one by one

Within green hollows or where curled

Crests caught the spectrum from the sun,

A thousand wings are furled.

No clay-born lilies of the world

Could blow as free

As those wild orchids of the sea.

.

E J Pratt 

February 4, 1882 – April 26, 1964

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2001/05/sea-gulls-e-j-pratt.html

 

%d bloggers like this: