అనువాదలహరి

ప్రేమిక … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నీ గురించి ఇతరులు తెలుసుకున్నదానికంటే

ఎక్కువ తెలియడం ఒక జీవితానికి దక్కే అపూర్వ గౌరవం,

నీ గొంతు లోని రాగాలు, వాటి ఛాయలూ,

రాయిలా, నిశ్చలంగా, ఏమాత్రం చలించని నీ చిత్తమూ.

ఎంతో ఆనందంగా, ఏకాంతంగా,సిగ్గిలే నీ హృదయం,

గంభీరమైన నవ్వూ, స్వాభిమానంలోని అభిమానం,

మృదుత్వాన్ని నిర్వచించే ఆ మృదుత్వం…  ఇవన్నీ

భూమంత సంపన్నమూ, ఆకసమంత విశాలమూ. 

.

సారా టీజ్డేల్,

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

.

.

The Beloved

.

It is enough of honor for one lifetime

To have known you better than the rest have known,

The shadows and the colors of your voice

Your will, immutable and still as stone.

The shy heart, so lonely and so gay,

the sad laughter and the pride of pride,

the tenderness, the depth of tenderness,

Rich as the earth, and wide as heaven is wide.

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American

%d bloggers like this: