అనువాదలహరి

నన్ను విడిచిపెట్టావు… ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ప్రియతమా! నాకు రెండు వారసత్వంగా వదిలావు.

మొదటిది ప్రేమ వారసత్వం.

భగవంతుడికే గనక ఆ వారసత్వం దక్కుంటే

ఎంతో సంతోషించేవాడు.

 

అనంత సాగరాల్లాంటి

ఎల్లలు లేని బాధనీ వదిలావు,

కాలానికీ అనంతానికీ మధ్య

నన్నూ, నీజ్ఞాపకాన్నీ మిగిల్చి.

.

ఎమిలీ డికిన్సన్

 December 10, 1830 – May 15, 1886

అమెరికను కవయిత్రి

 

.

You left me

.


You left me, sweet, two legacies,—

A legacy of love

A Heavenly Father would content,

Had He the offer of;

 

You left me boundaries of pain

Capacious as the sea,

Between eternity and time,

Your consciousness and me.


.


Emily Dickinson 

December 10, 1830 – May 15, 1886

American

 

Poem Courtesy:

http://users.telenet.be/gaston.d.haese/dickinson_love.html

 

%d bloggers like this: