అనువాదలహరి

సంగతులు 18- కాన్రాడ్ ఐకెన్, అమెరికను కవి

సూర్యుడు పసిడికిరణాలని వడకడుతున్నాడు

సూర్యుడు నిశ్శబ్దాన్ని కూడా వడకడుతున్నాడు.

ఆకాశంలో మేఘాలు మిరిమిట్లుగొలుపుతున్నాయి. 

తెమ్మెర వీస్తున్న పూదోటలో నడుస్తున్నాను

ఎండిపోయిన పండుటాకులను కాళ్లతో తొక్కుకుంటూ…

పాలరాతి పలకమీద ఆకులు చెల్లాచెదరుగా పడి ఉన్నాయి

దాని మీద ప్రేమికులు మౌనంగా కూచున్నారు;

ఆకులు ఖాళీ బల్లమీద చెదురుమదురుగా పడి ఉన్నై. 

అదిగో అక్కడి తేటనీటికొలను, వణుకుతున్నట్టు,

సూర్యుడి వేడి కిరణాల్ని అలలతో జాడిస్తోంది.

దూరాన పొడవాటి ఒంటరి చెట్టు, అసహనంగా

ఆకాశంక్రింద ఎండలో ఊగుతోంది.

ప్రియతమా! నేను ఒంటరిగా నడుస్తున్నాను.

నా పాటతో స్వరం కలిపే ఈ కల ఏమిటి?

ఎప్పుడూ వెలుగులోనే ఎందుకు పాడుతుంది ?

ఇసుకమేటల మధ్యన అదిగో

ఆకాశం తెరలుతెరలుగా కనిపిసోంది.

వెలుగుచారలు పడ్డ నీలి కెరటాలు

నిప్పులా ఇసుకమేటల్లో  చొచ్చి చప్పుడుచేస్తున్నాయి. 

నురగలను తాకుతూ దిగంతాలకెగరడానికి

సీ-గల్ తన రెక్కలు బార్లాజాపింది,

దానితోపాటే ఒక నీలినీడకూడా వ్యాపింపజేస్తూ.

సీ గల్ తన రెక్కలు ముడుచుకుంటోంది

గాలిలో ఒకొక్క ఎత్తూ క్రిందికి దిగడానికి 

ఎక్కడచూసినా ఆకాశమే కనిపిస్తోంది దానికి.

.

కాన్రాడ్ ఐకెన్

August 5, 1889 – August 17, 1973

అమెరికను కవి

.

.

 Variations XVIII     

 

.

The sun distills a golden light,

The sun distills a silence.

White clouds dazzle across the sky:

I walk in the blowing garden

Breaking the gay leaves under my feet …

Leaves have littered the marble seat

Where the lovers sat in silence:

Leaves have littered the empty seat.

Down there the blue pool, quiveringly,

Ripples the fire of the sun;

Down there the tall tree, restlessly,

Shivers beneath the sun.

Beloved, I walk alone …

What dream is this that sings with me,

Always in sunlight sings with me?

Out there the blue sea, glimmeringly,

Ripples among the dunes.

Blue waves streaked and chained with fire

Rustle among the dunes.
 
The sea-gull spreads his wings

Dizzily over the foam to skim,

And an azure shadow speeds with him.

The sea-gull folds his wings

To fall from depth to depth of air

And finds sky everywhere.

.

Conrad Aiken

August 5, 1889 – August 17, 1973

American Poet

%d bloggers like this: