అనువాదలహరి

ఆత్మహత్య… హార్హి లూయిస్ బోర్హెస్, అర్జెంటీనా కవి

రాత్రి ఇక ఒక్క నక్షత్రమూ మిగలదు.

ఆమాటకొస్తే, అసలు రాత్రే మిగలదు

నేను మరణిస్తాను, నాతో పాటే

దుర్భరమైన ఈ సమస్త విశ్వమూను.

నేను పిరమిడ్లని తుడిచిపెట్టెస్తాను. ధనాన్నీ,

ఖండాలనీ, అక్కడి అన్నిరకాల ముఖాలనీ,

పోగుపడ్డ గతాన్నీ నేను చెరిపెస్తాను.

చరిత్రనీ, పాటు, మట్టినీ మట్టిలో కలిపెస్తాను.

నేనిపుడు కడపటి సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తున్నాను.

చిట్టచివరి పక్షి పాట వింటున్నాను.

నే నెవరికీ ఏదీ వారసత్వంగా మిగల్చను.

.

హార్హి లూయిస్ బోర్హెస్

24 August 1899 – 14 June 1986

అర్జెంటీనా కవి

.

Jorge Luis Borges

.

Suicide

.

Not a star will remain in the night.

The night itself will not remain.

I will die and with me the sum

Of the intolerable universe.

I’ll erase the pyramids, the coins,

The continents and all the faces.

I’ll erase the accumulated past.

I’ll make dust of history, dust of dust.

Now I gaze at the last sunset.

I am listening to the last bird.

I bequeath nothingness to no-one.

.

(Translated  from Spanish by : AS Kline @ 2008)

Jorge Luis Borges

24 August 1899 – 14 June 1986

Argentinian Poet, Translator, Short-story Writer

Poem Courtesy:

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Spanish/Borges.htm#_Toc192667909

 

%d bloggers like this: