అనువాదలహరి

అనంతం… రాబర్ట్ హెర్రిక్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ వయసా! కాలమా! శలవు!
చూడండి, నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను.
నేను వెళ్ళబోయేచోట మాత్రం
శాశ్వతంగా ఉంటానని తెలుసు.  

నా ఈ నేత్రాలు
త్రి కాలాలూ  ఎలా
ఈ సువిశాల అనంతత్వంలో
కొట్టుకుపోయాయో చూడగల్గుతాయి.

అక్కడ చంద్రబింబం
నక్షత్రాల్ని  శాసించదు; బదులు,
రాత్రితో పాటే, ఆమెకూడా
అంతులేని వెలుగులో మునకలేస్తుంది.

.

రాబర్ట్ హెర్రిక్

24 August 1591 – 15 October 1674

ఇంగ్లీషు కవి

.

 

.

Eternitie

.

O Yeares! and Age! Farewell  

Behold I go,       

Where I do know        

Infinitie to dwell. 

And these mine eyes shall see        

All times, how they     

Are lost i’ th’ Sea       

Of vast Eternitie. 

Where never Moone shall sway       

The Starres; but she,          

And Night, shall be     

Drown’d in one endlesse Day.

.

Robert Herrick

24 August 1591 – 15 October 1674

English Poet

 

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Mystical Verse. 1917.

Eds. Nicholson & Lee

%d bloggers like this: