అనువాదలహరి

స్మృతి గీతిక… రాబర్ట్ వైల్డ్ , ఇంగ్లీషు కవి

ఇక్కడ క్రీస్తులో కొంత భాగం పరుంది;నేలపాలైన ఒక తారక;

బంగారు తునక; భగవంతుడు స్వర్గంలో సద్వర్తనులకు

విందు చేస్తే, అక్కడ ఉండవలసిన హేమ పాత్రిక.

.

రాబర్ట్ వైల్డ్

1615–1679

ఇంగ్లీషు కవి

.

Epitaph : “Here lies a piece of Christ”

.

Here lies a piece of Christ; a star in dust;

A vein og gold; a china dish that must

Be used in heaven, when god shall feast the just.

.

Robert Wild, (Robert Wylde)

1615–1679

English Clergyman and Poet.

 

 

 

.

%d bloggers like this: