అనువాదలహరి

నా రాతల గమ్యం … విలియం బట్ల యేట్స్, ఐరిష్ కవి

నేను మాటాడిన మాటలన్నీ

నేను రాసిన పదాలన్నీ

విషాద భరితమైన నీ గుండెలు చేరే దాకా…

అలుపులేకుండా వాటి రెక్కలని సాచాలి,

విరామమెరుగకుండా ఎగరాలి…

ఎగిరి, ఆ రాత్రి, ప్రవహిస్తున్న నీ కన్నీరు

నక్షత్రకాంతిలో మెరిసినా,

తుఫాను చీకట్లకు నల్లబడినా,

నా పాటను నీకు వినిపించాలి.

.

విలియం బట్ల యేట్స్

13 June 1865 – 28 January 1939

ఐరిష్ కవి 

.

.

Where My Books Go

.

All the words that I utter

And all the words that I write

Must spread out their wings untiring

And never rest in their flight

Till they come where your sad, sad heart is,

And sing to you in the night,

Beyond where the waters are moving

storm darkened or starry bright.

.

WB Yeats

13 June 1865 – 28 January 1939

Irish Poet

 

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed. Arthur Quiller – Couch

http://www.bartleby.com/101/862.html

 

%d bloggers like this: