అనువాదలహరి

వీడ్కోలు… హారియట్ మన్రో, అమెరికను కవి

శలవు!  అంతా ముగిసిపోయిందని

దుఃఖించకు. ఇదే సరియైన సమయం.

ఆనందపు రెక్కల నికుంజవిహారి,

మధుపాయి పువ్వును వీడిందని వగవొద్దు.

అది ప్రకృతి ధర్మం.  ప్రేమ క్షణికం.

ఓహ్! ప్రేమేమిటి, అన్నీ క్షణికమే.

జీవితం ఆనందంగా గడిచింది.

మృత్యువుని కూడా పరమానందమే.

ఆకుల్ని రాలిపోనీ.

.

హారియట్ మన్రో

23 డిశంబరు 1860 – 26 సెప్టెంబరు 1936

అమెరికను కవి.

.

A Farewell

.

Good-by!—no, do not grieve that it is over,       

The perfect hour;        

That the winged joy, sweet honey-loving rover,  

Flits from the flower.  

Grieve not—it is the law. Love will be flying—         

Oh, love and all.

Glad was the living—blessed be the dying!

Let the leaves fall.

.

Harriet Monroe

(December 23, 1860 – September 26, 1936)

American Poet, Editor, Scholar, Literary Critic and Patron of Arts.

The New Poetry: An Anthology. 1917.

Ed. Harriet Monroe

http://www.bartleby.com/265/255.html

%d bloggers like this: