అనువాదలహరి

చవకబారు సత్రం….ఛార్లెస్ బ్యుకోవ్స్కీ, అమెరికను కవి

చవకబారు సత్రంలో
నువ్వు ఎన్నడైనా ఉండి ఉండకపోతే
నీకు జీవితం అంటే ఏమిటో తెలియనట్టే…

అక్కడ ఒక్కటే బల్బూ
56 మంది మనుషులూ
మంచాలమీద ఇరుక్కుంటూ…
అందరూ ఒకేసారి గురకపెడుతూ;
అందులో కొందరి గురక
నమ్మలేనంత
దీర్ఘంగా,
గట్టిగా
ఘోరంగా
అమానుషంగా ఉండి
సాక్షాత్తూ
నరకంనుండి
వస్తున్నాయా అనిపిస్తుంది.

ఆ మృత్యుఘోషని
మరపించే గురకకి
దానితో కలగలిసిన
దుర్గంధానికీ
నీకు మతిపోయినంత
పనిజరుగుతుంది:
ఎన్నడూ
ఉతికి ఎరగని మేజోళ్ళూ
మలమూత్రాల
వాసన పట్టెసిన
లో దుస్తులూ
వాటిమీదనుండి
మూతలేని
పెంటబుట్టలమీద నుండి
వచ్చే దుర్వాసనలా
అక్కడక్కడే
తిరుగుతున్న గాలి;
చీకట్లో
కొన్ని సన్నగా
కొన్ని లావుగా
కొన్ని వంగీ,
చేతుల్లేనివీ,
కాళ్ళు లేనివీ
మతిలేనివీ
శరీరాలు,
అన్నిటికీ మించి
వాటిలో
ఎక్కడా
ఏ కోశానా
ఆశ అన్నఊసులేకుండా
కప్పి ఉన్న నిరాశ.

వాటిని
భరించడం కష్టం.

నువ్వులేచి
బయటకి పోతావు
వీధుల్లో
కాలిబాటల్లో
అటూ ఇటూ
పచార్లు చేస్తూ,
సందు మలుపులోని
భవనాలు దాటీ
తిరిగిన వీధే
తిరుగుతావు
ఆ మనుషుల గురించి
ఆలోచిస్తూ:
వీళ్ళంతా ఒకప్పుడు
పిల్లలే గదా
వీళ్ళకేమయింది?
అసలు నాకేమయింది?

అక్కడ అంతా
చీకటిగా
చలిగా
ఉంటుంది.

 

.

ఛార్లెస్ బ్యుకోవ్స్కీ

August 16, 1920 – March 9, 1994

అమెరికను కవి

Note: Read about Flophouse(చవకబారు సత్రం) here

Charles Bukowski

.

Flophouse

.

You haven’t lived

until you’ve been in a

flophouse

with nothing but one

light bulb

and 56 men

squeezed together

on cots,

with everybody

snoring

at once;

and some of those

snores

so

deep and

gross and

unbelievable-

dark

snotty

gross

subhuman

wheezings

from hell

itself.

Your mind

almost breaks

under those

death-like

sounds

and the

intermingling

odors:

hard

unwashed socks

pissed and

shitted

underwear

and over it all

slowly circulating

air

much like that

emanating from

uncovered

garbage;

and those

bodies

in the dark

fat and

thin

and

bent

some

legless

armless

some

mindless

and worst of

all:

the total

absence of

hope

it shrouds

them

covers them

totally.

It’s not

bearable.

You get

up

go out

walk the

streets

up and

down

sidewalks

past buildings

around the

corner

and back

up

the same street

thinking

those men

were all

children

once

what has happened

to

them?

and what has

happened

to

me?

it’s dark

and cold

out

.

Charles Bukowski

August 16, 1920 – March 9, 1994

German-born American poet, novelist and short story writer.

 

 

%d bloggers like this: