అనువాదలహరి

స్పెయిను కి… జోస్ జొరిల్ల, స్పానిష్ కవి

ఓ నా దేశమా! నీకోసం ఎన్ని కన్నీళ్ళు కారేయి!

ఎంతమంది సోదరుల రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది!

ఎంతమంది వీరులు అపురూపమైన నీ

నేలమాళిగల్లో ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తున్నారు !

ఎనాళ్ళనుండో మా కళ్ళు కవోష్ణ బిందువులతో నిండేయి…

ఎన్నిసార్లో అవి బయటకి ఉబుకుదామని ప్రయత్నించేయి!

కాని, ప్రతి సారీ మరో యుద్ధభూమికి మొగ్గుతూ

విపత్తులకీ, రక్తానికీ జారి పడడం మానుకున్నాయి.

చూడు! అదిగో అల్లంత దూరాన ఉన్న అడవులూ,

నేలగుండెమీద నిద్రిస్తున్న పంటచేలూ,

ఈ లోయలపై తమ పచ్చని చేతులూపుతున్న తరువులూ,

ఆ చిరునవ్వుల పూలూ, వాటిక్రింద సేదదీరమని పిలుస్తున్నై.

రండి, సోదరులారా, మనం ప్రేమ శాంతులలో జన్మించాం

ప్రేమ శాంతులలోనే మన కలహాలని మట్టుపెడదాం,

అంతే కాదు, మన విజయాలగురించి మరిచిపోదాం,

ఒకే నేలనీ, ఒకే జండానీ మనం పరిరక్షించుకుందాం.

.

జోస్  జొరిల్ల

21 February 1817 – 23 January 1893

స్పానిష్ కవి

 

 

José Zorrilla

.

To Spain

 

Many a tear, O country, hath been shed,       

Many a stream of brother’s blood been poured,    

Many a hero brave hath found his bed,

In thy deep sepulchres, how richly stored!    

Long have our eyes with burning drops been filled,—             

How often have they throbbed to overflow! 

But always bent upon some crimsoned field,  

They could not even weep for blood and woe.       

Look! how beseech us to their own sweet rest 

Yon smiling flowers, yon forests old and brave,           

Yon growing harvests, sleeping on earth’s breast,   

Yon banners green that o’er our valleys wave.      

Come, brothers, we were born in love and peace,    

In love and peace our battles let us end;       

Nay, more, let us forget our victories,—       

Be ours one land, one banner to defend!

.

José Zorrilla

21 February 1817 – 23 January 1893)

Spanish Romantic poet and dramatist.

Translated by Samuel Eliot

Poem Courtesy:

Poems of Places: An Anthology in 31 Volumes.

Spain, Portugal, Belgium, and Holland: Vols. XIV–XV. 1876–79.

  1. Henry Wadsworth Longfellow

http://www.bartleby.com/270/6/2.html

%d bloggers like this: