అనువాదలహరి

అదృష్టాన్ని వెతుక్కుంటూ… జూరి ఫెడ్కోవిచ్, బ్యుకోవియన్ కవి

సోదరా! నువ్వు ఇంటిపట్టున ఉన్నావు

వ్యవసాయం చేసుకుంటూ

నేను అదృష్టాన్ని వెతుక్కుంటూ

మైళ్ళకి మైళ్లు తిరుక్కుంటూ

జర్మనీకి పరిగెత్తేను.

ఇక్కడ ఈ బ్యుకోవినా

ఆకాశం క్రిందకి వచ్చేను,

రాళ్ళూ రప్పలతో కూడిన తియరోల్

చేరుకున్నాను. ఎక్కడైనా అదృష్టం

కలిసొస్తుందేమోనని ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నా.

సోదరా!  నువ్వు మంచిపని చేశావు

ఇన్నాళ్ళూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ.

నాకు అదృష్టం కలిసిరాలేదు.

నేను దాన్ని వెతుక్కుంటూ ఇంతదూరం వచ్చేను

అసలది అది ఉన్నది … ఆ పంటపొలాల్లో.

.

జూరి ఫెడ్కోవిచ్

(8.8.1834 – 1888)

బ్యుకోవియన్ కవి

.

Juri  Fedkovich

.

Where Luck Lies

.

You, my brother, stayed at home,

Threshing out the beans–

I hied me to Germany,

Seeking where my Luck might be,

League on league to roam.

 

Under Bukowina’s sky,

Even there I went,

Passed the flinty Tyrol’s bar,

Wandered till I reached a star–

Wandering still am I!

 

Ah, my brother, you did well–

Threshing all the while.

Luck that would not come to me,

Luck I went so far to see,

In your beans it fell!

.

Juri Fedkovich

Bukovian (Ukrainian) poet

Poem Courtesy:

http://digital.library.upenn.edu/women/livesay/ukraina/ukraina.html#89

The fables and songs told him as a child by an invalid sister first turned the thoughts of the Bukovinian poet, Fedkovich, towards poetry. He was born in 1834, his mother being an unlearned peasant, full of superstition. These songs, heard as a child, he wove into music when serving in the army, and to the unknown poet, his sister, is really due part of his fame, she having inspired him by her fancy.

After living for some time in Czernowitz and Moldavia the boy of eighteen joined the Austrian army and seven years later was made an officer, taking part in the Italian wars of 1859, when the Austrians opposed the French. On his return to Bukovina Fedkovich found that his writings had a wide popularity, and he soon made the acquaintance of some well-known patriots who encouraged him to write in Ruthenian, for up till then he had been composing in German. In 1861 his first sixteen poems were printed in Ruthenian, and a year later a larger edition of his works was published. In 1872 he moved to Lemberg, but city life palled on him and he ended his days in the free country life of Bukovina, dying in 1888. His work is marked by great lyrical beauty.

%d bloggers like this: