అనువాదలహరి

బుల్లిపిట్ట… అలెగ్జాండర్ సెర్గెవిచ్ పూష్కిన్, రష్యను కవి

నేను  పరదేశంలోనైనా

సంప్రదాయపు అలవాట్లూ, విధులూ నిర్వర్తిస్తాను.

నేను సంతోషంగా ఒక బుల్లి పిట్టను

వసంతోత్సవాల్లో స్వేచ్ఛగా విహరించమని వదుల్తాను. 

ఇప్పుడు నాకు ఎంతో ఊరటగా ఉంది. అందుకు

సర్వశక్తిమయుడైనదేముడికి ఎంతైనా ఋణపడి ఉన్నాను.

అతని సృష్టిలో కనీసం ఒక జీవికైనా

నేను స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇవ్వగలిగేను.

.

అలెగ్జాండర్ సెర్గెవిచ్ పూష్కిన్

6 జూన్ 1799 – 10 ఫిబ్రవరి 1837

రష్యను కవి.

.

 

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A.S.Pushkin.jpg
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A.S.Pushkin.jpg

.

A Little Bird

.

In alien lands I keep the body

Of ancient native rites and things:

I gladly free a little birdie

At celebration of the spring.

I’m now free for consolation,

And thankful to almighty Lord:

At least, to one of his creations

I’ve given freedom in this world!

 

.

Alexander Sergeyevich Pushkin

6th June 1799 –  10th Feb 1837

Russian Poet

Poem Courtesy: http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/alexander_sergeyevich_pushkin_2012_6.pdf

%d bloggers like this: