అనువాదలహరి

సమాధానం… సర్ వాల్టర్ స్కాట్, స్కాటిష్ కవి

మోగించండి! కొమ్ములొత్తండి! వేణువులూదండి 

ఈ సమస్త ఇంద్రియ జగత్తుకీ చాటింపు వెయ్యండి:

కొన్ని యుగాల అనామకపు జీవితం కన్న

ఉదాత్త జీవితం ఒక గంట అయినా … మిన్న.

.

సర్ వాల్టర్ స్కాట్
(15 August 1771 – 21 September 1832)

స్కాటిష్ కవి, నవలాకారుడూ, నాటక కర్తా.

.

Sir Walter Scott

.

Answer

.

Sound, sound the clarion, fill the fife!

To all the sensual world proclaim,

One crowded hour of glorious life

Is worth an age without a name.

.

Sir Walter Scott.

(15 August 1771 – 21 September 1832)

Scottish historical novelist, playwright, and poet

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900

Ed. Arthur Quiller-Couch, ed. 1919

http://www.bartleby.com/101/545.html

%d bloggers like this: