అనువాదలహరి

పెళ్ళి ఉంగరం … జార్జ్ క్రాబ్, ఇంగ్లీషు కవి

నువ్వు చూస్తుండగా తొడుగుతున్న ఈ ఉంగరం

పల్చగా, కళతగ్గినట్టున్నా బంగారందే;

జీవితంలోని ఆటుపోట్లకి ప్రేమ తరిగినట్టనిపించొచ్చు

అయినా, ప్రేమ ప్రేమే అని ఇది ఋజువుచేస్తుంది. 

.

జార్జ్ క్రాబ్

24 December 1754 – 3 February 1832

ఇంగ్లీషు కవి

 

.

George Crabbe

.

A Marriage Ring

.

The ring, so worn as you behold,     

So thin, so pale, is yet of gold:         

The passion such it was to prove— 

Worn with life’s care, love yet was love.   

.

George Crabbe

24 December 1754 – 3 February 1832

English Poet, Surgeon and Clergyman.

 

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed. Arthur Quiller-Couch, ed. 1919

http://www.bartleby.com/101/482.html

 

%d bloggers like this: