అనువాదలహరి

రాత్రీ పగలూ నా ఆలోచనలు అటే తిరుగుతాయి… రిఛర్డ్ హెన్రీ స్టొడ్డార్డ్, అమెరికను

.

రాత్రీ పగలూ నా ఆలోచనలు
మధువందించే అనుభూతివైపే తిరుగుతాయి  
నా ఉద్దేశ్యంలో జాడీలు మధువు నిల్వచెయ్యడానికే ఉన్నాయి,
మధువు, నాకు తెలిసి, తయారుచేసేది తాగడానికే.

నేను మరణించేక (ఆ రోజు చాలా దూరంగా ఉండుగాక!)
ఒకవేళ కుమ్మరి జాడీ తయారు చేయవలసి వస్తే,
నా చితా భస్మముతో తయారుచేయును గాక  
దానిని నిత్యమూ మధువుతో నింపుదురు గాక!  
.
రిఛర్డ్ హెన్రీ స్టొడ్డార్డ్
జులై 2, 1825 – మే 12, 1903
అమెరికను కవి, విమర్శకుడు

.

.

Day and Night My Thoughts Incline

.

Day and Night My Thoughts Incline

To the blandishments of wine;

Jars were  made to drain, I think

Wine, I know , was made to drink.

When I die, (the day be far!)

Should the potters make a jar,

Out of the poor clay of mine

Let the jar be filled with wine!

.

Richard Henry Stoddard

July 2, 1825 – May 12, 1903

American Poet and Critic

Poem Courtesy: The home book of verse, American and English, 1580-1918,

page 2014

https://archive.org/stream/homebookofversea00stev#page/2014/mode/1up

%d bloggers like this: