అనువాదలహరి

క్లో కోసం… విలియం కార్ట్ రైట్, ఇంగ్లీషు కవి

మనిషికి రెండు పుట్టుకలుంటాయి; మొదటిది

ఇంద్రియాల్ని తట్టిలేపుతూ తొలివెలుగు కిరణం పడినప్పుడు;

రెండోసారి  రెండు హృదయాలు ఒకటైనపుడు,

మన జీవితాన్ని మళ్ళీ అక్కడనుండి లెక్కించాలి;

నువ్వు నన్నూ నేను నిన్నూ ప్రేమించినపుడు

మనిద్దరం కొత్తగా జన్మించినట్టే.

ప్రేమ మనకి కొత్త ఆత్మలని ప్రసాదిస్తుంది

వాటిలో కొత్త శక్తుల్ని కూడా పాదుకొల్పుతుంది;

అప్పటినుండి మనం కొత్తజీవితం ప్రారంభిస్తాం

మనం తీసుకునే ఊపిరి మనది కాదు, ప్రేమదే.

వయసు వేడి తగ్గినవారినికూడా ప్రేమ యవ్వనుల్ని చేస్తుంది

యవ్వనులుగా ఉన్నవాళ్ళని, యవ్వనులుగానే ఉంచుతుంది.

.

విలియం కార్ట్ రైట్

1 September 1611 – 29 November 1643

ఇంగ్లీషు కవి

.

William Cartwright

.

                         To Chloe

(Who for his sake wished herself younger)

.

There are two births; the one when light   

First strikes the new awaken’d sense;      

The other when two souls unite,      

And we must count our life from thence: 

When you loved me and I loved you         

Then both of us were born anew.  

   

Love then to us new souls did give  

And in those souls did plant new powers;        

Since when another life we live,       

The breath we breathe is his, not ours:    

Love makes those young whom age doth chill,   

And whom he finds young keeps young still.     

.

William Cartwright.

1 September 1611 – 29 November 1643

English Poet

Poem Courtesy: The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed. Arthur Quiller-Couch.

(http://www.bartleby.com/101/330.html)

 

%d bloggers like this: