అనువాదలహరి

రుబాయీ XI… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియన్ కవి

ఇక్కడ, ఈ పొదరింటి క్రింద ఒక రోట్టె ముక్కా,

ఒక పాత్రనిండా మద్యం, ఒక కవిత్వ పుస్తకం…

ఈ నిర్జనప్రదేశంలో… పక్కన సాకీ! నువ్వు పాడుతుంటే,

చాలు! ఈ ఏకాంతప్రదేశమే స్వర్గతుల్యం.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియన్ కవీ, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడూ

.

Omar Khayyam
Omar Khayyam
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,

A Flask of Wine, A Book of Verse, — and Thou

Beside me singing in the wilderness —

And Wilderness is Paradise enow.

.

Omar Khayyam

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Poet and astronomer

Poem Courtesy: From the reprint of First Version of 75 Rubayat by Edward Fitzgerald

https://ia700508.us.archive.org/20/items/rubaiyatfitzgera00omar/rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf

%d bloggers like this: