అనువాదలహరి

మృదువర్షధార … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను

ఓ రోజు వస్తుంది… సన్నని ధారలుగా వర్షం పడుతుంటే

నేల కమ్మని వాసనలేస్తుంటుంది,

పిచ్చుకలు కిచకిచలాడుతూ చక్కర్లు కొడుతుంటాయి;

రాత్రుళ్ళు చెరువులలో కప్పలు బెకబెకలాడుతుంటాయి;

పిచ్చిగా మొలిచిన అడవిరేగు పూలుతెల్లగా గాలికి వణుకుతుంటాయి

క్రిందకి వాలిన సరిహద్దు తీగలపై

ఎర్రని రెక్కల రాబిన్ లు ప్రేమసరాగాలాడుకుంటుంటాయి;

ఒక్కదానికీ యుద్ధం గురించి ఎరుక ఉండదు,

ఒక్కదానికీ యుద్ధం ఎప్పుడు అంతమయిందో పట్టదు.

చెట్టుకిగాని, పిట్టకిగాని బాధ ఉండదు

మానవజాతి సమూలంగా నాశనమయిందే అని.

సూర్యోదయంతోనే మేల్కొన్న వసంతం సయితం

మనం అక్కడలేమన్న విషయాన్ని ఏమాత్రం గుర్తించదు.

.

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను.
.

 

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

There will come soft rains

.

There will come soft rains and the smell of the ground

and swallows circling with their shimmering sound;

And frogs in the pools singing at night

and wild plum-trees in tremulous white;

Robins will wear their feathery fire

whistling their whims on a low fence-wire;

And not one will know of the war, not one

will care at last when it is done.

No one would mind, neither bird nor tree

If mankind perished utterly;

And Spring, herself, when she woke at dawn

would scarcely notice that we were gone

.

Sara Teasdale 

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

American

%d bloggers like this: