అనువాదలహరి

నీరొక వరం… హేమ్లిన్ గార్లాండ్, అమెరికను

“ఇక్కడ దగ్గరా నీళ్ళు దొరుకుతాయా?”

అని మైదానపు వ్యక్తులు అడుగుతుంటారు,

ఎడారిలో తారసపడినపుడు.

పెదాలకి

వేలు ఆనించి

నల్లగా ఉన్న నవాజోను అదే అడుగుతాను.

ఆ మనిషి నవ్వుతూ సమాధానం చెబుతాడు,

“అదిగో!” అంటూ

వేళ్ళు పైకెత్తి

మైళ్ళదూరాన్న ఉన్న ఒయాసిస్సును చూపిస్తూ.

మేము అలా నడుచుకుంటూ ఎడారిలో వెళ్తాం

నీటికోసం వెతుకులాట పెనవేసిన సోదర బంధంతో.

.

హేమ్లిన్ గార్లాండ్,

అమెరికను

.

Hamlin Garland

.

The Gift of Water

 .

“IS water nigh?”

The plainsmen cry,

As they meet and pass in the desert grass.

With finger tip

Across the lip

I ask the sombre Navajo.

The brown man smiles and answers “Sho!”

With fingers high, he signs the miles

To the desert spring,

And so we pass in the dry dead grass,

Brothers in bond of the water’s ring.

.

Hamlin Garland

(September 14, 1860 – March 4, 1940)

American Novelist, short story writer, Poet

Poem Courtesy: http://www.poemhunter.com/hamlin-garland/

 

 

%d bloggers like this: