అనువాదలహరి

కవితతో స్వగతం… వాల్టర్ సేవేజ్ లాండర్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ నా కవితా! ఫర్వాలేదు వెళ్ళు! భయపడకు,

అంతటి అందం ముందు పురుషులు భయపడినట్టు;

నిన్ను ఆమె తీక్షణంగా చూడదు,

నీనుంచి దృష్టికూడా మరల్చదు.

ఆమె జ్ఞాపకాల్లో నువ్వు పదిలంగా నిలిచేలా

నేను కొన్ని సొగసులు నీకు అద్దుతాను,

చిన్న చిన్న లోపాలుకూడా కలగలుపుతాను

ఆమె నిన్ను సంతోషంగా క్షమించేసేలా…

.

వాల్టర్ సేవేజ్ లాండర్

(30 January 1775 – 17 September 1864)

ఇంగ్లీషు కవి

.

Image Courtesy: Poetry Foundation

http://www.poetryfoundation.org/bio/walter-savage-landor

.

To His Verse

 .

Away my verse; and never fear,  

As men before such beauty do;    

On you she will not look severe,     

She will not turn her eyes from you.     

Some happier graces could I lend  

That in her memory you should live,    

Some little blemishes might blend, 

For it would please her to forgive.

.

Walter Savage Landor

(30 January 1775 – 17 September 1864)

English Poet

Poem Courtesy: The Oxford Book of Victorian Verse, 1922

Comp. Arthur Quiller-Couch

http://www.bartleby.com/336/11.html

 

%d bloggers like this: