అనువాదలహరి

పద చిత్రం… కార్ల్ సాండ్ బర్గ్, అమెరికను కవి

ఓడల నీడలు

లేత నీలిరంగు జిలుగుతో

తీరుబాటుగా కదలి వస్తున్న మెత్తని

కెరటాల శీర్షాలపై ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతున్నై.

దిగంతాల అంచున పొడవుగా వంగిన ఆకాశపు 

కపిలవర్ణం ఉప్పునీటిలో ఇసుకను కలుపుతున్నట్టుంది.

సాగరదేహం మీద అంతులేని స్పష్టమైన అలల ముడుతలు

ముందుకు వచ్చీ,  ముగిసిపోయీ, వెనక్కిపోతూ ఉన్నాయి.

చిన్ని అలలు భగ్బమై, పేలిపోతున్న బుడగలు

సాగరతీరన్ని అలుకుతున్నాయి.

ఓడల నీడలు

లేత నీలిరంగు జిగిగల

కెరటాల శీర్షాలపై ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతున్నై.

.

కార్ల్ సాండ్ బర్గ్

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

అమెరికను కవి.

.

Carl Sandburg

.

Sketch

.

 

The shadows of the ships

Rock on the crest

In the low blue lustre

Of the tardy and the soft inrolling wave.

 

A long brown at the dip of the sky

Puts an arm of sand in the span of salt.

 

The lucid and endless wrinkles

Draw in, lapse, and withdraw.

Wavelets crumble and white spent bubbles

Wash on the floor of the beach.

 

Rocking on the crest

In the low blue lustre

Are the shadows of the ships.

.

Carl Sandburg

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

American

 

Poem Courtesy:

 

Poetry, A Magazine of Verse October 1915,

Volume VII No.1 Page 1

http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse/7/1#!/20570545/0

%d bloggers like this: