అనువాదలహరి

బిల్లు కలెక్టరు… (ఫాదర్) జాన్ బి టాబ్, అమెరికను

“ఎవరు మీరు?”

ఒక నల్ల కలువ…తుమ్మెదని అడిగింది

మంచుబిందు సులోచనాల్లోంచి

దాని భీకరమైన ఆకారం చూసి

ఆశ్చర్యపోతూ .

 

“నేనా అమ్మా,

నేను ప్రజా సేవకుణ్ణి

తేనె, మైనం పన్ను వసూలు చేసే బిల్లు కలెక్టర్ని.

నాకివ్వడానికి మీదగ్గర ఏమీ లేదా?”

బదులిచ్చేడు గండుతుమ్మెద.

.

(ఫాదర్) జాన్ బి టాబ్

(March 22, 1845 – November 19, 1909)

అమెరికను కవి.

.

Image courtesy:

http://catholiclane.com/john-b-tabb-americas-forgotten-priest-poet/

.

The Tax-Gatherer

 .

 “And pray, who are you?”

 Said the violet blue

 To the Bee, with surprise

 At his wonderful size,

 In her eye-glass of dew.

 

 “I, madam,” quoth he,

“Am a publican Bee,

 Collecting the tax

 Of honey and wax.

 Have you nothing for me?”

 .

 

John B. Tabb.

(March 22, 1845 – November 19, 1909)

American Poet, Priest and Professor (of English)

Poem Courtesy:

http://www.gutenberg.org/files/34237/34237-h/34237-h.htm#Page_114

 

%d bloggers like this: