అనువాదలహరి

శైశవానందం… విలియం బ్లేక్, ఇంగ్లీషు కవి

“నాకు ఏ పేరూ లేదు;

పుట్టి రెండురోజులయింది. అంతే!”

మరి నిన్ను ఏమని పిలవాలి?

“నేను ఆనందంగా ఉన్నాను.

ఆనందమే నా పేరు.”

నీజీవితం ఆనందమయమగు గాక!

నిజమైన ఆనందం!

రెండురోజుల వయసుగల శైశవానందం.

మధురానందం  అని పిలుస్తాను నిన్ను.

నువ్వు అలా నవ్వితే చాలు

నేను ఆనందంతో గీతాలాలపిస్తాను.

నీ జీవితం ఆనందమయమగు గాక!

.

విలియం బ్లేక్

(28 November 1757 – 12 August 1827)

ఇంగ్లీషు కవి

.

William Blake

.

Infant Joy

.

“I Have no name;

I am but two days old.”

What shall I call thee?

“I happy am,

Joy is my name.”

Sweet Joy befall thee!

Pretty joy!

Sweet joy, but two days old.

Sweet joy I call thee;

Thou dost smile

I sing the while;

Sweet joy befall thee!

.

William Blake

(28 November 1757 – 12 August 1827)

English Poet, Painter & Engraver. 

%d bloggers like this: