అనువాదలహరి

ప్రేమకి ఒక పరిభాష ఉంది… హెలెన్ సెలీనా షెరిడన్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

ఏ కాలంలోనైనా ప్రేమకో పరిభాష ఉంటుంది…

అదొక నిగూఢ, పురాతన ప్రేమపూర్వక చిత్రలిపి…

ఇంతకుముందు ఎన్నడూ చెప్ప బడని…

కన్నీట రాసిన ఆ కథ ఒక్క హృదయమే చదవగలదు.

ప్రేమకి దాని కొలమానాలు దానికున్నాయి,

అప్పటివరకు ఇవ్వని చనువు పరిమితులు గుర్తించడానికి …

ప్రపంచాన్ని పరిహసించగలదాన్ని కొలవడానికి,

అది మృత్యువంత గంభీరమూ, రోదసి అంత ఉన్నతమూ.

ప్రేమకి దాని గుప్తనిధులుదానికున్నాయి

నిజమైన ప్రేమనీ, సేవనీ సమ్మానించడానికి.

పరులకి పనికిరానివైనా, అవి అమూల్యమైనవే,

సృష్టిలో ఏ వస్తువూ వాటి విలువకు సాటి రావు.

.

హెలెన్ సెలీనా షెరిడన్

(1807-1867)

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి .

.

Helen Selina Sheridan

.

Love Hath A Language

.

Love hath a language for all years—

Fond hieroglyphs, obscure and old—

wherein the heart reads, writ in tears,

The tale which never yet was told.

Love hath his meter too, to trace

Those bounds which never yet were given,—

To measure that which mocks at space,

Is deep as death, and high as heaven.

Love has his treasure hoards, to pay

True faith, or goodly service done,—

Dear priceless nothings, which outweigh

All riches that sun shines on.

.

Helen Selina Sheridan

(1807-1867)

English Poetess

Poem Courtesy:

https://archive.org/stream/homebookofversea00stev#page/496/mode/1up/search/%22Love+Hath+a+Language%22

 

 

 

%d bloggers like this: