అనువాదలహరి

అనుభూతి … ఆర్థర్ రింబాడ్, ఫ్రెంచి కవి

చక్కని వేసవి రాత్రుల్లో లేత పచ్చికని తొక్కుతూ,

గోధుమలు గుచ్చుకుంటుంటే, పొలాలంబడి నడుచుకుంటూ వెళ్తాను…

కలలు కంటూ, నా కాళ్ళకింద చల్లదనాన్ననుభవిస్తాను,

ఏ ఆచ్ఛాదనా లేని నా శిరస్సుని చిరుగాలి అనునయానికి వదిలేస్తూ.

 

ఒక మాటగాని, ఒక ఆలోచనగాని ఉండదు;

నా ఆత్మలో అనంతమైన ప్రేమతత్త్వం పెల్లుబుకుతుంది,

నెచ్చెలి చెంత ఉన్నవాడిలా, ఆనందంగా ప్రకృతిలో

ఏ గమ్యమూ లేని దేశదిమ్మరిలా అలా దూరతీరాలకు సాగిపోతాను.

.

ఆర్థర్ రింబాడ్,

(20 October 1854 – 10 November 1891)

ఫ్రెంచి కవి.

.

Arthur Rimbaud

.

Sensation

.

Through blue summer nights I will pass along paths,

Pricked by wheat, trampling short grass:

Dreaming, I will feel coolness underfoot,

Will let breezes bathe my bare head.

Not a word, not a thought:

Boundless love will surge through my soul,

And I will wander far away, a vagabond

In Nature – as happily as with a woman.

.

Arthur Rimbaud

(20 October 1854 – 10 November 1891)

French Poet

%d bloggers like this: