అనువాదలహరి

శాశ్వతత్వానికి వ్యతిరేకంగా .. జాన్ ఎం. ఫోర్డ్, అమెరికను

క్రిమి సర్పిలాకారంగా బల్లని దొలుచుకుంటూ పోతుంది

తాను చేసిన కన్నంలో  ఉండే ఆ కర్ర పొడే, కప్పుడు

ఆ బల్లని దృఢంగా, ఏకాండిగా ఉంచేదని దానికి తెలీదు;

అకస్మాత్తుగా ఒక స్ఫటికం నేలమీదపడి పగులుతుంది;

ఎలక్ట్రాన్లు వాటిత్రోవని చాలా నేర్పుగా తెలుసుకుంటాయి,

ద్రవ్యరహిత ప్రవాహం పొగవ్యాపించిన జాడలననుసరిస్తుంది;

ఒకప్పుడు అందరినాలికలమీద ఆడిన ప్రేమికుల పేర్లు

తెలియకపోయినా నీకు ఇపుడు పెద్దనష్టం లేదు; అదే చిత్రమంటే.

ఈ సృష్టి క్రమంగా నశిస్తుంది. అది అలాగే సృష్టించబడ్డది.

కాని జ్ఞపకశక్తి కోల్పోవడం సర్వం కొల్పోవడమే.

అయితే అందులో క్రమంగా కొన్ని రంగులు ఏదోనాడు వెలిసిపోవలసినవైనా

ఏది వెలిసిపోనివ్వాలో ఎంచుకునే అవకాశం నీకుంటుందని భ్రమపడకు

పశ్చాత్తాపపడడం ఎప్పుడూ ఆలస్యంగానే కలుగుతుంది; దాని నిర్వచనమే అంత;

చెప్పదలుచుకున్నదేదో చెప్పెయ్; సాక్షిగా చూస్తుండు; తరాలు పునరావృతం చెయ్యి. 

.

జాన్ ఎం. ఫోర్డ్

ఏప్రిల్ 10, 1957 – సెప్టెంబరు 25, 2006

అమెరికను

 ఈ కవిత చాల సంక్లిష్టమైనది. దీన్ని అర్థం చేసుకుందికి థెర్మో డైనమిక్స్ లొని ఎంట్రపీ అన్న భావన తెలిస్తే చాలు. సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే, ఎక్కడ కేయాస్(అస్తవ్యస్తంగా ఉండడం, గందరగోళం)ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఎంట్రపీ ఎక్కువ ఉందన్న మాట. మన రజకీయాలలో ఇప్పుడు ఎంట్రపీ అత్యున్నతంగా ఉందని చెప్పవచ్చు ఒక రకంగా.  ఎంట్రపీ క్షీణించినపుడు అది( ఆ వ్యవస్థ) నశిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలొ, ప్రతి వస్తువూ, మనిషీ తనున్న స్థితినుండి లేని స్థితికి వెళతాయి. సృష్టి తీరే అంత. కనుక శాశ్వతత్వం అన్న భ్రమ పెట్టుకోకుండా, చెప్పదలుచుకున్నది నీ జీవితకాలంలో చెప్పి, ఈ ప్రకృతిని కేవలం ఒక ప్రేక్షకుడిగా దర్శించి, నీలాగే చూడ్డానికి ఈ క్రమాన్ని పునరావృతం చెయ్యి అని బోధిస్తున్నాడు కవి.

.

Against Entropy

.

The worm drives helically through the wood

And does not know the dust left in the bore

Once made the table integral and good;

And suddenly the crystal hits the floor.

Electrons find their paths in subtle ways,

A massless eddy in a trail of smoke;

The names of lovers, light of other days

Perhaps you will not miss them. That’s the joke.

The universe winds down. That’s how it’s made.

But memory is everything to lose;

Although some of the colors have to fade,

Do not believe you’ll get the chance to choose.

Regret, by definition, comes too late;

Say what you mean. Bear witness. Iterate.

 .

John M Ford

(April 10, 1957 – September 25, 2006)

American Poet, Science Fiction & Fantasy Writer and  Game Designer.

%d bloggers like this: