అనువాదలహరి

ల్యూసైల్… ఓవెన్ మెరెడిత్, ఇంగ్లీషు కవి

మనం కవిత్వం సంగీతం, కళలూ లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

మనం హృదయమూ, అంతః కరణా లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

స్నేహితులు లేకుండా, పుస్తకాలు లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

కానీ ఏ నాగరీకుడూ వంటవాళ్లు (కుక్స్) లేకుండా బ్రతకలేడు.

అతను పుస్తకలు లేకున్నా బ్రతకొచ్చు… జ్ఞానానిదేముంది, వగవడం తప్ప?

ఏ ఆసలూ లేకుండ బ్రతకొచ్చు… ఆశదేముంది, మోసగించడం తప్ప?

అతను ప్రేమలేకుండాకూడా బ్రతకొచ్చు, అనురాగానిదేముంది, కోరికతో కృశించడం తప్ప?


కానీ భోజనం అవసరం లెకుండా బ్రతికే మనిషిని చూపెట్టండి?

.

.
ఓవెన్ మెరెడిత్

8 November 1831 – 24 November 1891

ఇంగ్లీషు కవీ, రాజదూత (భారతదేశంలో 1876-80 ల మధ్య వైస్రాయి)
.

 

.

Lucile: Part 1, Canto 2 Owen Meredith

 

We may live without poetry, music and art;

We may live without conscience and live without heart;

We may live without friends; we may live without books;

But civilized man can not live without cooks.

He may live without books, — what is knowledge but grieving?

He may live without hope, — what is hope but deceiving?

He may live without love, — what is passion but pining?

But where is the man that can live without dining?

.

Owen Meredith

(Owen Meredith is the pseudonym of Edward Robert Bulwer-Lytton, son of Edward George Bulwer-Lytton the novelist.)

Edward Robert Lytton Bulwer-Lytton, 1st Earl of Lytton, GCB, GCSI, GCIE, PC (8 November 1831 – 24 November 1891) was an English statesman and poet. He served as Viceroy of India between 1876 and 1880, including during the Second Anglo-Afghan War, 1878–1880 and the Great Famine of 1876–78.

%d bloggers like this: