అనువాదలహరి

ప్రిమ్రోజ్ … రాబర్ట్ హెర్రిక్, ఇంగ్లీషు కవి

“నాకెందుకు పూలలో యువరాణివంటి

అందమైన కుసుమాన్ని పంపిస్తున్నా?”వని అడుగు

“మంచుముత్యం జతచేసిన ఈ

ప్రిమ్రోజ్ ని ఎందుకు పంపుతున్నా?”వని అడుగు

నీ చెవుల్లో రహస్యంగా చెబుతాను:

ప్రేమలోని తియ్యదనంలో కన్నీళ్ళుగూడా కలగలిసి ఉంటాయని.

“ఈ పువ్వెందుకు పసిడివర్ణంలో ఉన్నా

అంత దీనంగా వాడిపోయినట్టుందేమిటి? అని అడుగు.

“ఈ తొడిమ ఎందుకు బలహీనంగా ఉండి

వంగిపోయినా, రాలిపోవడం లేదేమి?” అని అడుగు

నే బదులు చెబుతాను: అవి ప్రేమికునిలో

అణగారుతున్న ఆశలు ఎలా ఉంటాయో గ్రహిస్తున్నాయని.

.

రాబర్ట్ హెర్రిక్

( నామకరణం 24 ఆగష్టు 1591 –  15 అక్టోబరు 1674)

ఇంగ్లీషు కవి

.

Robert Herrik

.

The Primrose

.

Ask me why I send you here        

This sweet Infanta of the yeere?     

Ask me why I send to you  

This Primrose, thus bepearl’d with dew?  

I will whisper to your eares,                  

The sweets of love are mixt with tears.       

 

 

Ask me why this flower does show

So yellow-green and sickly too?      

Ask me why the stalk is weak        

And bending, yet it doth not break?                 

I will answer, these discover           

What fainting hopes are in a lover.

.

Robert Herrick

(baptised 24 August 1591 – buried 15 October 1674)

English Poet and a Cleric

 

Poem Courtesy:

Parnassus: An Anthology of Poetry. 1880.

Compiled by: Ralph Waldo Emerson, (1803–1882).

http://www.bartleby.com/371/48.html

%d bloggers like this: